W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej Placówce, oraz o przysługujących Państwu prawach.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Nasza Przychodnia Sp. z o.o., znajdujący się na ulicy: Al. Wolności 46, w Częstochowie.

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Została wyznaczona osoba (Inspektor ochrony danych) do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy: iod@informatyka-serwis.pl , lub dzwonić pod nr: +48 694 494 240 

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane do celów medycznych, tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz w celu kontaktu z Państwem, w sytuacji przesunięcia wizyty, lub potrzebie natychmiastowej konsultacji przebytych badań.

Na jakiej podstawie prawnej moje dane będę przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 9 pkt. 2 lit. h. RODO

Przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

Czy moje dane będą udostępniane?

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Pracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów w ramach prowadzonej działalności.

Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa ta mówi że, Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta. W takim przypadku zdjęcia są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo tj. danych kontaktowych (numer telefonu) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czy moje dane będą profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Na terenie Placówki jest prowadzony monitoring w celu zabezpieczenia mienia, Pacjentów oraz Personel. Zapis z monitoringu jest przechowywany maksymalnie do 7 dni.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – KONTRAHENT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: Al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa
 2. b) za pomocą adresu e-mail: kancelaria@naszaprzychodnia.czest.pl
 3. c) telefonicznie: 034-366-96-03
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Spałek tel. 694 494 240 e-mail iod@informatyka-serwis.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
 5. Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  w celu nawiązania i wykonywania umowy, której są Państwo stroną.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo oraz Jednostka. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być również: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Jednostki takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub zapewnienie rzetelnej informacji dla osób kontaktujących się z nami oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.
 8. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepis prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas ( np. 5-letni obowiązek archiwizacyjny dotyczący dokumentów przechowywanych w celach podatkowych) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów
 10. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

 1. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji przechowywane są przez okres 3 lat (wyznaczony przez administratora) na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie są odsyłane, zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty rekrutacyjne powinny zawiera nw. informacja:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ……………………………………………………, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

……………………………………………….

                                                                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez…………………………………………………… w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników ww. Jednostki.”

……………………………………………….

                                                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – KANDYDACI DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: Wolności 46, 42-217 Częstochowa
 2. b) za pomocą adresu e-mail: kancelaria@naszaprzychodnia.czest.pl
 3. c) telefonicznie: 034-366-96-03
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Spałek tel. 694 494 240 e-mail iod@informatyka-serwis.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
 5. Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w szerszym zakresie niż określony ww. przepisami, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich podanie skutkuje uprawnieniem do ich przetwarzania na podstawie zgody [art. 6 ust. 1 lit a) RODO].
 6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy trzy lata.
 8. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych w trakcie rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Jednostkę,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem podjętych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

 1. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
 2. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Jednostce

……………………………………………….

                                                                                                   Podpis kandydata do pracy