Nazwa beneficjenta: Nasza Przychodnia Sp. z o.o. , Al. Wolności 46,                         42-217 Częstochowa

 Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: od 01-06-2020r. do 31-10-2022r.

Wartość projektu: 995 760,00 PLN

Finansowanie:

 • 846 396,00 PLN płatność ze środków europejskich
 • 29 872,80 PLN dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 119 491,20 PLN wkład własny

Krótki opis i cel projektu: zwiększenie dostępu 300 osób (150 kobiet i 150 mężczyzn) powyżej 18. r.ż.              (18-59 lat u kobiet-K i 18-64 lat u mężczyzn-M) w wieku aktywności zawodowej lub deklarujących gotowość do podjęcia pracy, z województwa śląskiego, głównie z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i Bytomia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwic.

Pacjentami, którzy mogą wziąć udział w Projekcie są osoby:

 • mieszkańcy województwa śląskiego aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia w wieku 18-59 lat w przypadku kobiet i 18-64 lat w przypadku mężczyzn,
 •  z rozpoznaniem w wywiadzie: zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresu pourazowego (F.43.1) lub zaburzeń adaptacyjnych (F43.2), które ograniczają ich zdolność do aktywności społeczno-zawodowej,
 • zakończyli leczenie właściwe ww. zaburzeń,
 • nie korzystali w ostatnich 6 miesiącach ze świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych                        z NFZ,ZUS,KRUS,PFRON z powodu ww. jednostki chorobowej,
 • nie uczestniczyli w innym programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dotyczącym zaburzeń psychicznych, afektywnych oraz nerwicowych w tym samym zakresie np. u innego beneficjenta.

Kompleksowa rehabilitacja w programie obejmuje:

 • pierwszą konsultację psychiatryczną, realizowaną przez lekarza psychiatrę,
 • pierwszą konsultację psychologiczną, realizowaną przez psychologa,
 • indywidualne spotkania terapeutyczne, realizowane przez psychologa (11 spotkań indywidualnych),
 • konsultacje telefoniczne z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychoterapeutą,
 • drugą konsultację psychologiczną realizowaną po 2 miesiącach od zakończenia indywidualnego planu rehabilitacji,
 • kontrolną konsultację psychiatryczną realizowaną po 2 miesiącach od zakończenia indywidualnego planu rehabilitacji

W trakcie rehabilitacji biorący w projekcie Pacjenci wezmą także udział w obowiązkowych szkoleniach      w zakresie: trening redukcji stresu, warsztaty terapeutyczne – warsztat psychodramy, warsztaty terapeutyczne – warsztat radzenia sobie z emocjami, warsztaty terapeutyczne – warsztat asertywności.

Chętnych do uczestnictwa w programie prosimy o kontakt pod nr tel.: 534-642-537 lub                         34 366-96-26 w godz. od 800 do 1500 lub do zgłaszania się osobiście do Kancelarii Nasza Przychodnia Sp. z o.o., Al. Wolności 46 w Częstochowie, w godz. od 800 do 1500