logo-eu

„Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie i powiecie częstochowskim, w poradni Nasza Przychodnia”

Nazwa beneficjenta: Nasza Przychodnia Sp. z o.o. , Al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: od 02-01-2020r. do 31-12-2022r.

Wartość projektu: 1 824 109,44 PLN

Finansowanie:

 • 1 550 493,02 PLN płatność ze środków europejskich
 • 54 723,28 PLN dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 218 893,14 PLN wkład własny

 

 

Krótki opis projektu: celem projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, 1 080 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia                     w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami Programu w latach 2020-2022.

Pacjentami, którzy mogą wziąć udział w Projekcie są:

 • mieszkańcy województwa śląskiego aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia w wieku 50-59 lat w przypadku kobiet i 50-64 lat w przypadku mężczyzn,
 • osoby z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego, w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54],
 • osoby, które nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu.

 

Kto nie może brać udziału w projekcie:

 • osoba, która korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu,
 • osoba, u której stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń w Programie),
 • osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

Kompleksowa rehabilitacja w programie obejmuje:

 • pierwszą wizytę lekarską u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji,
 • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną,
 • stworzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzeb, wg indywidualnych wskazań pacjenta procedury zawarte w tabeli RPZ o łącznej sumie punktów 815 pkt. (+/-3pkt.) na cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni,
 • 15 dniowy cykl zabiegów rehabilitacyjnych określonych w IPR,
 • drugą wizytę u lekarza rehabilitacji w ciągu tygodnia po ukończeniu IPR,
 • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącu od ukończenia IPR,
 • kontrolną wizytę u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji po 2 miesiącu od ukończenia IPR.

W trakcie rehabilitacji biorący w projekcie Pacjenci wezmą także udział w obowiązkowych szkoleniach w zakresie: edukacji zdrowotnej, psychoedukacji oraz dietetyki.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w cyklu szkoleń, które obejmują:

 • edukację zdrowotną – m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy                                      w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego                             w wybranych przypadkach klinicznych,
 • edukację żywieniową – m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób zapalnych układu ruchu,
 • psychoedukację – m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem.

Każdy wykład zostanie podzielony na spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po ostatnim wykładzie.

Chętnych do uczestnictwa w programie prosimy o kontakt pod nr tel.:                        534-642-537 w godz. od 800 do 1600 lub do zgłaszania się osobiście do Kancelarii Nasza Przychodnia Sp. z o.o., Al. Wolności 46 w Częstochowie, w godz. od 800 do 1500  

Deklaracja uczestnictwa pacjenta i zgoda na udział w programie

 Formularz zgłoszeniowy pacjenta 

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa Uczestnictwa

 Materiały Szkoleniowe: 

Zdrowy Styl życia

Zasady Zdrowego Żywienia

Stres

Relaksacja

Piramida Żywieniowa